Kalverblaadje / Macaria notata

15 / 18 mm Vvl

Home

 

Markelo, Overijssel, Nederland,mei 2007

Voorkomen: Europa, NL vrij gewone soort
Biotoop: Open loofbossen met berkenstruweel, vaak op kalkrijke grond of zandgrond; ook beboste heiden.
Vliegtijd: eind april - eind augutus, 2 generaties
Waardplanten: Loofbomen, voorkeur berk
Eitjes:  
Rups: juni - sept.
Pop: overwinterd als pop in de strooisellaag